精选文章 您现在的位置: 网站首页 > 联系我们 > 精选文章

Discover Progressive University

Discover Progressive University

        博仁大学45年中,已经为社会培养超过10余万毕业生优秀毕业生。博仁大学一直推动学校的可持续发展,重点发展学生“人格”与“技能”的塑造,博仁大学致力于创建新的驱动,向世界学习。

 

 

45 ปี มธบ.ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ‘Progressive University’ เผยยอดบัณฑิตสูงหลักแสน

图片关键词

       

 

       รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า จากสภาวการณ์โลกในภาพรวมและการสื่อสารที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจโลกไร้พรมแดน การปฏิวัติความรู้ ความเจริญทั้งหลายเหล่านี้ มาพร้อมกับปัญหาด้านทรัพยากร ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องก้าวตามให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ที่ DPU เราได้เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการใช้ชีวิต ส่งเสริมให้เด็ก คิดเป็น สื่อสารเป็น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญคือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้สมกับที่เรามุ่งเป็นมหาวิทยาลัยก้าวหน้า หรือ Progressive University โดยมียุทธศาสตร์สามประการที่ขับเคลื่อน คือ Dynamic, Innovative และ Relevant นั่นเอง”
       
       ล่าสุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังขับเคลื่อนความเป็น Progressive University ผ่าน 6 หน่วยงานในสังกัด ไม่ว่าจะเป็น

1. วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน หรือ China-ASEAN International College (CAIC): ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งยิ่งใหญ่ระหว่าง DPU กับ Renmin University of China มหาวิทยาลัยชั้นนำ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยในประเทศจีน สายสังคมศาสตร์ CAIC เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ โดยก่อนหน้านี้ ในปี 2553 DPU ได้ร่วมมือทางวิชาการ กับ Kunming University of Science and Technology (KUST) ใช้ชื่อย่อว่า KDCIC เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขา วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม


 

45 ปี มธบ.ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ‘Progressive University’ เผยยอดบัณฑิตสูงหลักแสน

图片关键词

       2. วิทยาลัยการประปา ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจาก แนวโน้มในระยะยาว ทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะกิจการประปาจะมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงการเติบโตของเมืองเป็นเรื่องของประเทศในภูมิภาคนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ความต้องการการบริโภคน้ำที่ถูกสุขอนามัย ความต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มาตรฐานสากล โดยเปิดสอน หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน และ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบงานประปา และ หลักสูตรประกาศนียบัตร - เน้นสร้างช่างเทคนิคประปาที่มีคุณภาพสูงมีความชำนาญในการบำรุงรักษาระบบต่างๆเกี่ยวกับการผลิต และส่งน้ำประปา มุ่งยกระดับบุคลากรประจำการที่ยังไม่มีวุฒิ
       
       3. ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2528 เพื่อสนองนโยบายด้านการวิจัยซึ่งเป็นภารกิจหลักหนึ่งในสี่ ประการของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นทั้งการวิจัยเชิงวิชาการ การวิจัยประยุกต์และการวิจัยสถาบัน เพื่อนำผลงานวิจัยมาใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านธุรกิจ ปัจจุบันศูนย์วิจัยฯ มีงานวิจัยเปิดเผยสู่สาธารณะชนเเล้วกว่า 300 ชิ้น และยังได้ร่วมทำวิจัยเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่รายการโทรทัศน์อีกด้วย
 

45 ปี มธบ.ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ‘Progressive University’ เผยยอดบัณฑิตสูงหลักแสน

图片关键词

       4. ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ภาคส่วนต่างๆของสังคมไทย สำหรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยผ่านการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ รวมไปถึงการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การสร้างความพร้อมของสังคมไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและต่อประชาคมอาเซียนในที่สุด มีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ การจัดอบรมระยะสั้น ทำงานด้านวิจัย และ การจัดเสวนา


       5. ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา ความร่วมมือ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จังหวัดนนทบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องและสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ได้จัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้พบปัญหาความขัดแย้งขึ้นมากมายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ จึงมีนโยบายที่จะดูแลแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้ กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางออกร่วมกัน มากกว่าการพิจารณาโทษเมื่อเกิดปัญหาขึ้น และการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งก่อนที่ปัญหาความขัดแย้งนั้นจะเกิดขึ้น 
       
       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์สันติวิธี” ขึ้นในมหาวิทยาลัยฯโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า ให้สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เป็นที่ปรึกษาและให้ความอนุเคราะห์วิทยากร ในการฝึกอบรมแก่นักศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯและ ผู้ที่สนใจ ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และนำวิธีการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีไปใช้ โดยปฏิเสธการใช้กำลังหรือความรุนแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 

45 ปี มธบ.ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ‘Progressive University’ เผยยอดบัณฑิตสูงหลักแสน

图片关键词

       6. โครงการอาจารย์กัลยาณมิตร อาจารย์กัลยาณมิตรมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดให้สามารถปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่ห่างไกลจากผู้ปกครองและช่วยให้คำแนะนำในด้านการศึกษาให้สำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนด ตลอดจนแนะแนวทางการใช้ชีวิตตลอด 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โครงการนี้ ถือเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในสวัสดิภาพของนักศึกษาระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย มีการจัดการการอบรม และคัดเลือกอาจารย์ที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ได้รับคัดเลือกจะเป็นอาจารย์ที่มีอายุไม่มาก สามารถเข้าใจพฤติกรรมของเด็ก เพื่อให้การพูดคุยไม่มีช่องว่าง มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของอาจารย์กัลยาณมิตรให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความอุ่นใจว่ามีผู้ดูแลบุตรหลานและสามารถติดต่อได้หากมีปัญหาต่างๆ
 

45 ปี มธบ.ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ‘Progressive University’ เผยยอดบัณฑิตสูงหลักแสน

图片关键词

       รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ กล่าวต่อว่า เพื่อเตรียมพร้อมในการผลิตบัณฑิตให้ตอบรับกับคุณลักษณะของบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ กอปรกับการคาดการณ์อนาคตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้เกิดการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย "การก่อตั้ง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPUIC วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน หรือ CAIC รวมทั้งมองหาความร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งงานวิจัยและการส่งเสริมทัศนคติและแนวคิดเชิงบวกให้กับนักศึกษา ล้วนเป็นสิ่งที่ DPU เล็งเห็นความสำคัญที่มีต่อศักยภาพการแข่งขันของนักศึกษา ศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัย ศูนย์สันติวิธี โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร จึงเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ Progressive University ของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเดินหน้า หล่อหลอมและติดอาวุธให้กับนักศึกษาเพิ่มศักยภาพที่จะก้าวหน้าสู่การแข่งขันกับต่างชาติได้"

分享到:
点击次数:  更新时间:2014-09-18 11:04:15  【打印此页】  【关闭

联系我们

联系方式

统一咨询电话:400-066-0339
邮  编:200092
Emaildpuchina@163.com
网  址:www.dpucn.com